ഡൗൺലോഡ്

 • വൈബ്രേറ്ററിനുള്ള പേറ്റന്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക -BS003
 • വൈബ്രേറ്ററിനുള്ള പേറ്റന്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക -EW013
 • വൈബ്രേറ്ററിനുള്ള പേറ്റന്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക -EW900
 • വൈബ്രേറ്റർ -LOLO -asm (EU) നായുള്ള പേറ്റന്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക
 • വൈബ്രേറ്റർ -LOLO -asm (US) നുള്ള പേറ്റന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക
 • വൈബ്രേറ്ററിനുള്ള പേറ്റന്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക -PM063
 • വൈബ്രേറ്ററിനുള്ള പേറ്റന്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക -RE001
 • വൈബ്രേറ്ററിനുള്ള പേറ്റന്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക -RE007 、 RE008
 • വൈബ്രേറ്ററിനുള്ള പേറ്റന്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക -VS015
 • വൈബ്രേറ്ററിനുള്ള ഡിസൈൻ പേറ്റന്റ് -VV062, VV065, VV307
 • വൈബ്രേറ്ററിനുള്ള പേറ്റന്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക -vv071
 • വൈബ്രേറ്ററിനായുള്ള ഡിസൈൻ പേറ്റന്റ് -vv072 、 vv073 、 vv074
 • വൈബ്രേറ്റർ -vv090- നുള്ള പേറ്റന്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക
 • വൈബ്രേറ്ററിനുള്ള പേറ്റന്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക -VV208
 • വൈബ്രേറ്ററിനുള്ള പേറ്റന്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക -ZK009
 • വൈബ്രേറ്ററിനുള്ള പേറ്റന്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക -ZK010